Hitachi Lightning 9980V & 9970V disk arrays

Hitachi Lightning 9970V & 9980V